2013. gada 26. nov.

Ķepovas bibliotēka
piedalījās Dagdas novada domes rīkotajā konkursā 
 
"Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95.gadadienai"
 
un saņēma
Atzinības rakstu 
no Dagdas novada domes priekšsēdētājas Sandras Viškures.